Plazo alegacions Anteproxecto de Lei de Áreas Empresariais de Galicia

Cesta

Modalidad: 
On line
Fecha: 
Lunes, Noviembre 8, 2021

En cumprimento do artigo 42.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e do Decreto 11/1984, do 25 de maio, polo que se aproba o Regulamento de réxime interior da Xunta de Galicia, modificado polo Decreto 57/1994, do 25 de marzo, comunícase a apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Áreas Empresariais de Galicia.