Cesta

 
Logo Encontros  
 
 
Texto Encontros
 
Boletín de actividades en galego

 
Patrocinan
Logo Audasa
   
Logo Copasa Logo Copasa
   
Logo Dragados Logo Espina y Delfín
   
Logo Prace Logo Prace
   
Logo Puentes Logo Taboada y Ramos
 
Colaboran
Logo Acciona Logo Asisa Logo  Audeca
     
Logo Sabadell
 
     
Logo Extraco
     
Logo Francisco Gómez Logo Galaicontrol  
 
Apoyan      
Logo  Ain Active Logo  Aquatica Logo Civis Logo Eptisa
       
Logo Iceacsa Logo L2 Logo Integra2 Logo L2
       
Logo Ovisa Logo Probisa Logo Iceacsa Logo Iceacsa
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
Opcións de patrocino e colaboración: Información a través do correo 09frc@ciccp.es ou do teléfono 981248355
Secretaría dos Encontros:
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Praza da Milagrosa, núm. 2, baixo
15008 A Coruña (España). Tel.: 981248355 Fax: 981248645