Xunta de Galicia

Cesta

 
 • 2020-02-18 DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro,polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facerfronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do dispostopolo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma paraconter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. +info resumen

 • 2020-02-18 DOG ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis de la COVID-19 financiado con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR400A). +info  resumen

 • 2020-04-21 RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das novacións para refinanciamento de débedas co Instituto Galego de Promoción Económica e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG534D) +info

 • 2020-04-17 Prevención e saúde laboral nas obras hidráulicas e nas actuacións de conservación fluvial. Fuente: Xunta de Galicia +info

 • 2020-04-14 Resolución do 13 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2020, en relación coas medidas que deben adoptarse no período de vixencia da declaración de estado de alarma e de situación de emerxencia sanitaria para a celebración de mesas de contratación e a realización doutros trámites necesarios en relación cos procedementos de adxudicación de contratos do sector público autonómico que deban continuar en aplicación da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo. +info

 • 2020-04-13 Línea de ayudas a los proyectos de reorganización productiva para la fabricación de equipamiento sanitario. Fuente: IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) +info

 • 2020-04-08 Nota de prensa en la que se anuncia la continuación del 100% de las obras que estaban en ejecución antes de la declaración del estado de alarma. Fuente: Xunta de Galicia +info

 • 2020-04-02 Criterios de aplicación da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia do Real Decreto-Lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadores por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19. Fuente: Consello de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia +info

 • 2020-04-01 Recomendaciones de prevención en el trabajo frente al coronavirus. Fuente: ISSGA (Intituto de Seguridade e Saúde de Galicia)+info

 • 2020-03-31 Préstamos avalados para PYMES y autónomos. Fuente: Confederación de Empresarios de A Coruña +info

 • 2020-03-31 Resolución do 31 de marzo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) (código de procedemento IG535A) +info

 • 2020-03-26 Novo servizo de información para empresas. Plataforma GOHU-IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) +info

 • 2020-03-25 Infografía sobre prevención nas obras de construción frente ao coronavirus. Fuente: ISSGA (Intituto de Seguridade e Saúde de Galicia) +info 

 • 2020-03-20 Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19  +info

 • 2020-03-17 Instrucións do 17 de marzo de 2020 acerca do desenvolvemento da actividade da Axencia Galega de Infraestruturas ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19. +info

 • 2020-03-15 Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante el que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector público autonómico como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus COVID-19 +info

 • 2020-03-13 Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19 +info

 • 2020-03-12 Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19  +info

 • 2020-03-12 Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de actuación para el personal empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con el coronavirus COVID-19  +info

 • 2020-03-07 Resolución de 7 de febrero de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas (financiación Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG535A). +info